Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν
Μακεδόνα  Χρυσάνθη
Βιλανάκη  Ειρήνη
Θεοχαρόπουλος  Χρήστος
Οικονομόπουλος  ΓεώργιοςΣΤΟΧΟΙ
Η ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, που είναι η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. (ακρόαση-listening, ομιλία-speaking, ανάγνωση-reading, γραπτή έκφραση-writing). Στο αρχικό στάδιο οι μαθητές συζητούν και διαπραγματεύονται το θέμα και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου (listening, speaking). Στο επόμενο στάδιο του project οι μαθητές αντλούν πληροφορίες από ένα γραπτό ή προφορικό κείμενο (από εφημερίδες, άρθρα, Διαδίκτυο, τηλεόραση και οποιαδήποτε άλλη πηγή συλλογής υλικού) και τις μεταδίδουν σε μορφή διαγράμματος, σχεδίου, φυλλαδίου, έκθεσης, πίνακα κλπ. Οι μαθητές με τη διαδικασία αυτή παράγουν γραπτό λόγο (writing) έχοντας προηγουμένως μελετήσει, συλλέξει και οργανώσει τις πληροφορίες, που σκοπεύουν να μεταδώσουν, ενώ παράλληλα κατανοούν το λεξιλόγιο από πολλά γνωστικά πεδία μέσα από την κατανόηση γραπτού λόγου (reading). 

 Η συμμετοχή των μαθητών σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες, έτσι ενθαρρύνεται η αποδοχή τους από την τάξη, και ανάπτυσσεται ο επικοινωνιακός λόγος, μέσω του οποίου     επιτυγχάνεται ευκολότερα την ένταξή  τους στην ομάδα

Η εξοικείωση των μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο με αποτέλεσμα να κατακτούν την αγγλική ορολογία, η οποία  αφορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στη σύγχρονη εποχή η εξοικείωση αυτή κρίνεται απολύτως απαραίτητη, αφού η χρήση του υπολογιστή εμπλέκεται σε πολλούς τομείς της ζωής μας (εργασία, επικοινωνία, ψυχαγωγία κλπ).

Η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών,  η ανταλλαγή  σκέψεων και ιδεών,  η απόκτηση δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν την πολιτισμική διαφορά και να απολαμβάνουν τη διαπολιτισμική επαφή
Φάσεις ή στάδια διαδικασίας του προγράμματος

1. To πρώτο στάδιο είναι αυτό του προβληματισμού ή σχεδιασμού (planning)  Περιλαμβάνει την επιλογή, την ευαισθητοποίηση και το σχεδιασμό του θέματος.   Το αρχικό ερέθισμα για την επιλογή του θέματος προέκυψε όταν η εκπαιδευτικός  των Αγγλικών παρουσίασε στην τάξη το site:http://projectbritain.com/ ,στο οποίο μια συνταξιούχος αγγλίδα δασκάλα παρουσιάζει τη χώρα της.  .Η  εκπαιδευτικός στη φάση αυτή βοήθησε τους μαθητές να καταλήξουν στην επιλογή του θέματος, προκαλώντας ερεθίσματα.     δίνοντας  στη διάθεσή των μαθητών πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό για τη γενικότερη ευαισθητοποίησή τους.  Τέλος με τη μέθοδο του καταιγισμού των ιδεών όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζοντας αβίαστα οποιαδήποτε ιδέα, άποψη , γράφοντας στον πίνακα και έπειτα από συζήτηση διάρθρωσαν το πλαίσιο και τη δομή του θέματος ακτινωτά. Συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας, προκειμένου κάθε ομάδα να αναλάβει και μια ενότητα.   Για τη συγκρότηση κάθε ομάδας ο εκπαιδευτικός έλαβε υπόψη την ανομοιογένεια ως προς το φύλο, την κοινωνική προέλευση, την επίδοση κ.τ.λ. καθώς και τιςσχέσεις των μελών μεταξύ τους.  Καθορίστηκε ένας συντονιστής για κάθε ομάδα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των δραστηριοτήτων της ομάδας και τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού.

2. Στο δεύτερο στάδιο,  αυτό της εκτέλεσης (Preparation)  ή της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, οι μαθητές εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που σχεδίασαν, δηλαδή  συγκεντρώνουν το υλικό τους,  το επεξεργάζονται και να αναλύουν τα δεδομένα. . Τα μέλη κάθε ομάδας ανταλλάσσουν απόψεις, εκθέτουν τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης, για να τις αντιμετωπίσουν από κοινού και ταξινομούν το υλικό που  έχουν συγκεντρώσει. Κάθε ομάδα αναφέρει στην ολομέλεια τις δραστηριότητες που έχει ολοκληρώσει και γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για την τελική παρουσίαση. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο, παρατηρεί και αξιολογεί τους μαθητές, δρα ως πόλος επικοινωνίας, δίνει νόημα και συνοχή στις προσπάθειές τους με τη συνεχή ανατροφοδότηση που τους παρέχει. Προσανατολίζει τους μαθητές, ώστε να αποφύγουν τη σπατάλη χρόνου βαδίζοντας εμπειρικά και με τη μέθοδο της δοκιμής και της πλάνης. Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού  γίνονται μόνον, όταν και εφόσον το απαιτούν οι μαθητές.

3. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της παρουσίασης (presentation) της εργασίας από τους μαθητές, κατά το οποίο διαμορφώνουν την τελική τους μελέτη. Η παρουσίαση της εργασίας τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού η τελική εκπόνησή της δίνει ηθική ικανοποίηση στους μαθητές και γίνεται με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τη φύση της εργασίας (προφορική, γραπτή, παρουσίαση με διάφορα εποπτικά μέσα, θεατρική παράσταση, εκθέσεις,  κλπ).

4. Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό της αξιολόγησης (assessment). Αφιερώνεται  χρόνος, ώστε να έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα να κάνουν την αυτοκριτική τους και τον απολογισμό (reflection) της εμπειρίας που αποκόμισαν. Αξιολογούν το αποτέλεσμα της εργασίας τους, εξετάζουν την επίτευξη ή μη των στόχων που αρχικά έχουν τεθεί, εκτιμούν τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά, διακρίνουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της όλης διαδικασίας και δίνουν συμβουλές για τα επόμενα projects. Με τον τρόπο αυτό συνειδητοποιούν τη γνώση που αποκόμισαν, ενώ ο εκπαιδευτικός επωφελείται και  από την εμπειρία των μαθητών για το σχεδιασμό μελλοντικών εργασιών. Μεθοδολογική Προσέγγιση
Για την υλοποίηση των στόχων   θα   αξιοποιηθούν :
 •  Η βιωματική – πολυαισθητηριακή μάθηση
 • Η ομαδική εργασία 
 •  Η ανάπτυξη διαλόγου
 • Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
 •  Η σύνδεση με την καθημερινότητα
 • Αρχές ανακαλυπτικής  μάθησης
 •  Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης
 •  Μέθοδος project
 •  Διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση του θέματος
 •  Έρευνα, διατύπωση υποθέσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων
 •  Συλλογή εποπτικού υλικού και αξιοποίησή του
 •  Έρευνα με τη μορφή συλλογής πληροφοριών από βιβλία και αξιοποίηση του διαδικτύου από τα παιδιά
 •  Δημιουργική έκφραση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
·         Διεξαγωγή έρευνας για κοινά και διαφορετικά έθιμα της Ελλάδας και της Αγγλίας τα οποία αφορούν σε διάφορες πτυχές της ζωής (π.χ. εορτές, φαγητό, καθημερινές συνήθειες, γάμοι, τελετές κλπ) 


 ·         Επισήμανση ξένων δανείων στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν για παράδειγμα πολλές λέξεις αγγλικές, τις οποίες χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα όπως: computer, ok, Internet ή λέξεις από τις γειτονικές χώρες .


·         Δημιουργία ντοσιέ  με πρόσθετο  ενημερωτικό υλικό, φωτογραφίες, cd, κείμενα επίκαιρα από περιοδικά και εφημερίδες, κείμενα των μαθητών, ζωγραφιές για θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές. 

·         Θεατρική παράσταση, η οποία θα αναφέρεται σε ένα θέμα που  θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν τον «Άγγλο» μπαίνοντας στη θέση του  και γνωρίζοντας τη συναισθηματική του κατάσταση.  θα παρουσιαστεί ένα θεατρικό  που θα έχουν γράψει οι ίδιοι μαθητές  .